PROBLÉMY A POTENCIÁLY VEŘEJNÉHO PROSTORU

Veřejné prostranství v okolí křižovatky Palmovka tvoří důležité místo Prahy 8, které má díky své poloze i významu jako přestupního uzlu hromadné dopravy obrovský potenciál stát se jedním z hlavních obchodních a společenských center hlavního města.

Současná podoba tohoto místa ovšem popsaný potenciál nenaplňuje. Prostranství trpí kvůli nedořešenosti celoměstských záměrů i komplikovaným urbanistickým návaznostem. Samotný prostor je pak formován množstvím detailů, které jeho celkovému vyznění nepomáhají: komplikovaná prostupnost a množství bariér, nekvalitní povrchy a mobiliář. Je příznačné, že tento prostor nemá ani oficiální název.

POZITIVA A POTENCIÁLY
 1. jedno z mála míst na křížení s jasně definovanou urbanistickou strukturou, které má potenciál plnit roli živého městského náměstí
 2. historický objekt synagogy jako jeden ze symbolů Dolní Libně a její historické stopy
 3. obchody a další provozovny v úrovni přízemí, které které oživují veřejné prostranství
 4. potenciál vzniku parkové plochy v návaznosti na předprostor synagogy závisející na dořešení majetkoprávních vztahů v daném místě
 5. Divadlo Pod Palmovkou nese potenciál kulturního zázemí lokality
 6. nově zrekonstruované tramvajové tratě jsou první větší investicí ve veřejném prostoru, která zvyšuje jeho kvalitu
NEGATIVA
 1. křižovatka je nepřehledná s mnoha bariérami, které omezují pěší pohyb a přechod mezi zastávkami
 2. chybí hrany území, tedy zástavba, která by veřejná prostranství definovala a zároveň s obchody a dalšími provozovnami v přízemí vytvářela život v území a dotvářela tak plnohodnotné městské prostranství
 3. plochy veřejných prostranství bez jasně definované funkce nevyužívají potenciál celoměstsky významné křižovatky hromadné dopravy
 4. nevyužité pozemky představují opuštěná, neudržovaná a často i nebezpečná místa
 5. území trpí nánosy nahodilých a mnohdy dočasných řešení, která v kombinaci s nekvalitním a různorodým mobiliářem (lavičky, koše) toto místo degradují, úpravu a údržbu komplikují nedořešené záměry a nevyjasněné majetkoprávní vztahy
 
 1. nevyjasněná podoba veřejného prostranství před nedostavěnou budovou centra Nová Palmovka
 2. chybějící aktivity na úrovni ulice (obchody a další provozovny) a nevhodně umístěná nájezdová rampa do garáží na exponovaném nároží Palmovky
 3. dočasné zázemí provozu tramvají ve stavebních buňkách tvoří nečekanou dominantu charakterizující prostor jako nedořešený
 4. dnes již z většiny nevyužívané autobusové nádraží zabírá jednu z nejhodnotnějších částí území a svým stavem dále degraduje prostředí Palmovky
 5. množství bariér a sloupů omezujících pohyb chodců ve frekventovaném prostoru